»

Mã hóa và giải mã code HTML url cho Blogger

Mã hóa và giải mã code url cho blogspot

Công cụ mã hóa code html cho blogger giúp code được mã hóa

Mã hóa và giải mã code HTML cho Blogger
[Mã Hoá & Giải Mã Code HTML]
 Mã hóa và giải mã code HTML cho Blogger

Thao tác

  • Nhấn nút Mã hóa để mã hóa code của bạn. 
  • Nhấn nút Chọn tất cả để chọn toàn bộ code.
  • Nhấn nút Xem thử để xem trước kết quả.
  • Nhấn nút Giải mã để giải mã trang web được mã hoá bằng công cụ này.
  • Nhấn nút Làm lại để thao tác mã hóa lại.

//0)
{
document.pad.text.focus();
document.pad.text.select();
}
else alert(‘Xin vui lòng nhập dữ liệu…’)
}
function preview()
{
if(document.pad.text.value.length>0)
{
pr=window.open(“”,”Preview”,”scrollbars=1,menubar=1,status=1,width=700,height=600,left=100,top=100″);
pr.document.write(document.pad.text.value);
}
else alert(‘Chưa có nội dung để xem trước!’)
}
function uncompile()
{
if (document.pad.text.value.length>0)
{
source=unescape(document.pad.text.value);
document.pad.text.value=””+source+””;
}
else alert(‘Chưa có nội dung để giải mã!’)
}
//]]>

textarea, .bginput
{
font: 9pt tahoma, verdana, geneva, lucida, ‘lucida grande’, arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px #C2DD7E solid;
}

Xin vui lòng nhập nội dung cần mã hóa…