Làm thế nào để kiểm tra số lượng bài viết của 1 blog nào đó

Kiểm tra số ư lượng bài viết đã xuất bản cho 1 blog nào đó,làm thế nào để biết được số lượng bài viết của 1 blog, cách soi số lượng bài viết của 1 blog

cách soi số lượng bài viết của 1 blog
cách soi số lượng bài viết của 1 blog
hập thông số cho hợp lý bằng cách nhập đoạn mã sau vào công cụ kiểm tra

<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write('<center>Tổng số bài: <b>' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10)
+ '</b></center>');}</script>
<script src="http://topchiase.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>
<script style="text/javascript"></script>

Copy đoạn mã trên và nhập vào bảng kiểm tra html : Tại đây

Chúc các bạn thành công

Tham khảo cách lấy toàn bộ data của 1 blog  tại đây