5 Điều bạn có thể làm với thẻ Meta Html

the meta html

Kiểm soát cache của trình duyệt

– Vô hiệu hóa cache

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />  – Thiết lặp thời gian hết hạn của cache để có thể load những thứ mới từ server.

<meta http-equiv="expires" content="Fri, 18 Jul 2015 1:00:00 GMT" />  


2. Set cookie bằng thẻ Meta.


Tương tự như bộ nhớ cache, cookies là một mảnh nhỏ của dữ liệu được lưu trữ trong trình duyệt của các trang web bạn đã truy cập. Website có thể tái sử dụng các cookie để chỉnh một số chức năng website.

<meta http-equiv="Set-Cookie" content="name=data; path=path; expires=Day, DD-MMM-YY HH:MM:SS ZONE"> 3. Tự động F5 cho website.


– Refresh website sau 1 phút.

<meta http-equiv="refresh" content="60">  


content = 60s

4. Chuyển hướng trang web.

<meta http-equiv="refresh" content="5; url=http://example.com/">


sau 5s sẽ chuyển trang web hiện tài sang trang trang example.com.


5. Xác định vị trí địa lý.

<meta name="geo.region" content="VN" />
<meta name="geo.placename" content="Hue" />
<meta name="geo.position" content="16.463461;107.584702" />
<meta name="ICBM" content="16.463461, 107.584702" />
ffff


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) { indexPosts[i] = i; } indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()}); if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById(‘random-posts’);
var ul = document.createElement(‘ul’);
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) { var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]]; var li = document.createElement('li'); var a = document.createElement('a'); a.title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { if (entry.link[j].rel == 'alternate') { a.href = entry.link[j].href; break; } } a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t)); li.appendChild(a); ul.appendChild(li); } container.appendChild(ul); }